دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 67-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei M, veismoradi M, safari R. Comparison of Kidney Transplant Results in Kermanshah and Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. J Res Urol 2019; 3 (2) :57-67
URL: http://urology.umsha.ac.ir/article-1-68-fa.html
رضایی منصور، ویسمرادی مریم، صفری رویا. مقایسۀ نتایج پیوند کلیه در کرمانشاه و ایران: مطالعۀ مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله تحقیقات در ارولوژی. 1398; 3 (2) :57-67

URL: http://urology.umsha.ac.ir/article-1-68-fa.html


1- علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه-دانشکده بهداشت
2- علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه-دانشکده بهداشت ، maryamveysmorady@gmail.com
چکیده:   (4204 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مؤثرترین روش‌های درمانی در درمان بیماران مبتلا به بیماری پیشرفتۀ نارسایی کلیه، پیوند کلیه است. چند دهه از شروع پیوند کلیه در ایران و کرمانشاه می‌گذرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت پیوند کلیه در استان کرمانشاه درمقایسه‌با سایر استان‌ها و با سطح کل کشور در زمینۀ پیوند کلیه بود.
مواد و روشها: در این مطالعۀ مرور سیستماتیک و متاآنالیز، میزان بقای بیماران دریافت‌کنندۀ پیوند و بقای کلیۀ پیوندی براساس جستجو در بانک‌های اطلاعاتی معتبر داخلی (SID، Magiran، Irandoc، IranMedex) و بین‌المللی (PubMed، ISI و ScienceDirect) از سال 1379 تا 1398 بررسی شد. کلیدواژه‌های پیوند کلیه، میزان بقا، بقای پیوند، کرمانشاه، و ایران و ترکیبی از آن‌ها به کار گرفته شد و با مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند.
یافته‌ها: در 33 مطالعه، ۲۱ هزار و ۱۱۳ نمونه بررسی شدند. میزان بقای 1، 3، و 5 سالۀ بیماران دریافت‌کنندۀ پیوند کلیه در مطالعات موردبررسی در بازۀ زمانی سال‌های 98-1379 در استان کرمانشاه کمتر از مطالعات انجام‌شده در سایر استان‌های کشور بود. همچنین بقای 1، 3، 5، و 10 سالۀ کلیۀ پیوندی در استان کرمانشاه کمتر از سایر استان‌ها بود.
نتیجه‌گیری: میزان بقای بیماران و بقای پیوند در بیماران دریافت‌کنندۀ پیوند در کرمانشاه نسبت به سایر مناطق ایران پایین‌تر است. بنابراین، توجه به عوامل مؤثر در افزایش بقای بیماران دریافت‌کنندۀ پیوند و کلیۀ پیوندی و همچنین افزایش مطالعات در زمینۀ پیوند کلیه در استان کرمانشاه ضروری به نظر می‌رسد.
متن کامل [PDF 544 kb]   (1527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اورولوژی ترمیمی
دریافت: 1399/1/24 | پذیرش: 1399/2/25 | انتشار: 1399/4/6

فهرست منابع
1. Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K, Li Z, Naicker S, Plattner B, et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet. 2013; 382(9888): 260-72. [DOI:10.1016/S0140-6736(13)60687-X]
2. Rabiei R, Moghaddasi H, Khadem Maboudi AA, Basiri A, Rahmatizadeh S. Assessment of factors affecting kidney transplant survival based on‎ literature review between 2000 and 2014‎. Med Sci J Islam Azad Univ. 2017; 27(2): 77-87.
3. Himmelfarb J, Sayegh MH. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation: A Companion to Brenner and Rector's. The Kidney-Expert Consult: Online and Prin: Elsevier Health Sciences; 2010.
4. Bloembergen WE, Port FK. Epidemiological Perspective on Infections in Chronic Dialysis Patients. Adv Ren Rep Ther. 1996; 3(3): 201-7. [DOI:10.1016/S1073-4449(96)80022-7]
5. Danovitch GM. Handbook of kidney transplantation. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
6. Sayyah M, Argani H, Pourmand G, Amini H, Ahmadiani A, editors. Pharmacokinetics, efficacy, and safety of Iminoral compared with Neoral in healthy volunteers and renal transplant recipients. Transplan Proc. 2007; 39(4):1214-8. [DOI:10.1016/j.transproceed.2007.02.012] [PMID]
7. Dianatinasab M, Joulaei H, Ghorbani M, Zarei N, RezaeianSh, Fararouei M, Greenwald Z. 2018. Prevalence of Tuberculosis in HIV-positive prisoners: A systematic review and Meta-analysis. AIDS Rev. 20:114-124. [DOI:10.24875/AIDSRev.M18000023] [PMID]
8. Sharifi MA. Renal Transplantation Results in Ekbatan Hospital Hamadan Iran. Avicenna J Clin Med. 2000; 7(2):40-42.
9. Porooshani A, Ganji M, Porooshani F, Ghods A. Results of 1020 renal transplants: Single center experience. Acta Medica Iranica. 2001: 17-9. [DOI:10.1016/S0041-1345(01)02128-5]
10. Shahbazian H. Comparision of short-term results of kidney transplantation in diabetic and non-diabetic patients. Jundishapur Sci Med J. 2002(34): 2-5.
11. 11 Ghods AJ. Renal transplantation in Iran. Neph Dial Transplant. 2002; 17(2): 222-8. [DOI:10.1093/ndt/17.2.222] [PMID]
12. Rezaei M, Kazemnejad A, Raeisi D, Babaei GH. Survival analysis of renal transplant recipients in Kermanshah province (1989-2001). J Kermanshah Uni med sci (BEHBOOD). 2003; 7(3): 27-41.
13. Abdi E, Savaj S, Nejadgashti H, Aris S, Prooshani Nia F, Ataipour Y, et al. Renal Transplantation Results in Hashemi Nejad Hospital during 1996-2005 and its Comparison with that of 1986-1996. Razi J Med Sci. 2006; 13(50): 113-20.
14. Najafi I, Naderi GH, Golbabaei M, Ganji MR, Hakemi MAS, Shakiba B. Mortality after renal transplantation. J medical council of IRI. 2006; 23(4).
15. Rezaei M, Ala R. The survey of effective factors on kindey and patients survival transplantation in receivers at Kermanshah (2002-2007): Kermanshah Uni of Med Sci; 2008.
16. Otukesh H, Hosseini Shamsabadi R, Fereshtehnejad SM, Faramarzi S, Basiri A, Simforoosh N, et al. Short-Term and Long-Term Effects of Delayed Graft Function (DGF) on Graft Survival in Pediatric Renal Transplantation. Razi J Med Sci. 2008; 15(58): 15-24.
17. Soleymani AR, Mianehsaz E, Tamadon MR, Mousavi S. Evaluation of the relationship between diabetes mellitus and kidney transplantation. Feyz. 2008; 12(3): 63-7.
18. Hamidi Beheshti MT, Ashrafi S. Application of artificial neural network to predict graft survival after kidney transplantation: Reports of 22 years follow up of 316 patients in Isfahan. Tehran University Med J TUMS Pub. 2009; 67(5): 353-9.
19. Tahmasebi R, Kazemnejad A, Taghizadeh Afshari A, Eskandari F, Faghih zadeh S. Determinant Factors in Graft Rejection Using Cox Regression, among the Recipients of Second Renal Transplant in Imam Khomeini Hospital in Urmia, 1988-2000. Iran South Med J. 2010; 13(3): 190-200.
20. Hassanzade J, Salahi H, Rajaeefard AR, Zeighami B, Almasi Hashiani A. 10-year Graft Survival Analysis of Renal Transplantation and Factors Affecting it in Patients Transplanted from Live Donor in Shiraz Transplant Research Center during 1999-2009. J Kerman Uni Med Sci. 2011; 18(1):28-39.
21. Almasi Hashiani A, Rajaeefard A, Hassanzade J, Salahi H. Survival analysis of renal transplantation and its relationship with age and sex. Koomesh. 2010; 11(4): 302-6.
22. Almasi-Hashiani A, Hassan zaede J, Rajaee fard A, Salahi Ho. The relationship between graft survival rate of renal transplantation and donor source in transplanted patients at the transplantation center of Namazi Hospital of Shiraz. J Arak Univ Med Sci. 2011; 14(2): 10-7.
23. Akbarzadeh Pasha A, Sorkhi H, Razzaghi E, Oliaei F, Gholizadeh Pasha A, Alizadeh-Navaei R, et al. Outcome of 200 Kidney Transplantation in Kidney Transplant Center of Shahid Beheshti Hospital in Babol (Iran). J Babol Uni Med Sci. 2012; 14(2): 82-8.
24. Ghanei E, Nasrolahi A, Razaghi M. Evaluation short- and long-term graft and survival rates in kidney transplanted patients (1995-2011). Ann Mil Health Sci Res. 2012; 9(4): 251-5.
25. Hashemian AH, Beiranvand B, Rezaei M, Reissi D. A comparison between Cox regression and parametric methods in analyzing kidney transplant survival. World App Sci J. 2013; 26(4): 502-7.
26. Javanrouh Givi N, Alimi R, Esmaily H, Shakeri M, and Shamsa A. Assessment of effective factors on renal transplantation survival and estimation of rejection hazard for transplanted in Mashhad Qaem hospital. J North Khorasan Uni Med Sci. 2013; 5(2): 315-21. [DOI:10.29252/jnkums.5.2.315]
27. AmirHossien H, Behrouz B, Mansour R, Amin R, Abdulrasol B. 5-year survival analysis of kidney transplantation and determination of factors affecting it. J Isfahan Med Sch. 2014; 32(283): 1-7.
28. Jalalzadeh M, Mousavinasab N, Peyrovi S, Ghadiani MH. The impact of acute rejection in kidney transplantation on long-term allograft and patient outcome. Nephro-Urol Month. 201 5; 7(1):e24439. [DOI:10.5812/numonthly.24439]
29. Fardmal J, Omidi IT, Pourolajal J, Roshanaei G. comparison of cox model and k-nearest neighbor to estimation of survival in kidney transplant patients. Avicenna J Clin Med. 2016; 22(4): 300-8.
30. Ghelichi Ghojogh M, Taghizadeh Afshari A, Khalkhali H, Mohammadi Fallah MR, Makhdoomi K, Salarilak S. Comparing graft survival and patient survival rate of renal transplantation in diabetic patients, in the Imam Khomeini hospital transplantation center, Urmia, Iran (2001-2011). J Urmia Uni med sci. 2015; 26(1): 47-55.
31. Shahbazi F, Ranjbaran M, Karami-far S, Soori H, Manesh HJ. Graft survival rate of renal transplantation during a period of 10 years in Iran. Isfahan J Res Med Sci. 2015; 20(11): 1046. [DOI:10.4103/1735-1995.172814] [PMID] [PMCID]
32. Soltanian A-R, Mahjub H, Taghizadeeh-Afshari A, Gholami G, Sayyadi H. Identify survival predictors of the first kidney transplantation: a retrospective cohort study. Iran J Pub Health. 2015; 44(5): 683.
33. Sayyadi H, Zayeri F, Baghestani AR, Baghfalaki T, Afshari AT, Mohammad Rahimi M, et al. Assessing risk indicators of allograft survival of renal transplant: An application of joint modeling of longitudinal and time-to-event analysis. Iran Red Crescent Med J. 2017; 19(3): e40583. [DOI:10.5812/ircmj.40583]
34. Mahdavi Zafarghandi R, Ameli M, Masoumi H, Taghavi R, Tavakkoli M, Shakiba B, et al. Comparing the outcome and surgical complications between living and cadaveric renal transplants: a single center experience in Iran. J Isfahan Med School. 2016; 34(382): 521-5.
35. Rezapour S, Yarmohammadi A, Tavakkoli M. One-year survival rate of renal transplant: factors influencing the outcome. Dov press. 2017; 9:49-56. [DOI:10.2147/TRRM.S150080]
36. Askarishahi M, Shahidi S, Atapoor A, Hemayati R, Zeynali S. 8-year survival analysis of kidney transplantation and determining the factors affecting it in kidney-transplanted patients in Noor hospital in Isfahan,Iran. J Isfahan Med School. 2017; 35(442): 1022-9.
37. Ghelichi Ghojogh M, Taghizadeh Afshari A, Salarilak S, Mohammadi Fallah M, Khalkhali H, Makhdoomi K. The Effect of Body Mass Index on Patient and Graft Survival Rate in Kidney Transplanted Patients in Iran. Nephro-Urol Mon. 2017; 9(4): 1-6. [DOI:10.5812/numonthly.14386]
38. Rezaei M, Mohammadi M, Almasi A, Hashemian AH. Analysis of the factors affecting survival of the kidney transplant patients by means of penalized splines model. Sci J Kurdistan Uni Med Sci. 2018; 22(5): 44-54.
39. Roshanaei G, Omidi T, Faradmal J, Safari M, Poorolajal J. Determining affected factors on survival of kidney transplant in living donor patients using a random survival forest. Koomesh. 2018; 20(3): 517-23.
40. Ghorbani S, Samadzadeh B, Goodarzi A, Almasi A, Payandeh M, Ghorbani S, et al. Rejection rate in kidney transplant recipients in Kermanshah, Iran: 1989-2016. J Mazandaran Uni Med Sci. 2019; 29(174): 159-64.
41. Marbun M, Umami V, Susalit E. A 3-year survival rate of kidney transplant recipient in Cipto Mangunkusumo General Hospital in Indonesia. J Ren Med. 2017; 1(2):11.
42. Bicalho PR, Requião-Moura LR, Arruda ÉF, Chinen R, Mello L, Bertocchi APF, et al. Long-Term Outcomes among Kidney Transplant Recipients and after Graft Failure: A Single-Center Cohort Study in Brazil. BioMed Res Int. 2019; 2019: 1-9. [DOI:10.1155/2019/7105084] [PMID] [PMCID]
43. Go J, Ko K, Jun D, Kwon SK, Han S, Kim YH, et al., editors. A Half-Century 3000 Cases of Kidney Transplant Experiences in a Single Hospital: the Longest Registry in Korea. Transplant Proc; 2019; 51: 2559-67. [DOI:10.1016/j.transproceed.2019.04.083] [PMID]
44. Saadi MG, El-Khashab SO, Mahmoud RM. Study of graft survival rates of renal transplants in Cairo University Hospitals. Egypt J Int Med. 2016; 28(4): 162-9. [DOI:10.4103/1110-7782.203296]
45. Gaetano L, CapelliI G, ComaiG R. Long term outcomes of kidney transplant: characteristics of recipients with 20 or more years of graft survival. J Med Surg Pathol. 2016; 1(2): 2-6.
46. Tasaki M, Saito K, Nakagawa Y, Ikeda M, Imai N, Ito Y, et al., editors. 20-year analysis of kidney transplantation: a single center in Japan. Transplant Proc. 2014; 46(2):437-41. [DOI:10.1016/j.transproceed.2013.10.052] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات در ارولوژی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Research in Urology

Designed & Developed by : Yektaweb