مجله تحقیقات در ارولوژی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | 
مدیر مسئول مجله:
دکتر محمدعلی امیرزرگر (استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)
سردبیر مجله:
دکتر سید حبیب اله موسوی بهار (استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

اعضاء هیئت تحریریه مجله تحقیقات در ارولوژی(به ترتیب حروف الفبا):
نام و نام خانوادگیسمتدانشگاه محل خدمت

دکتر حسن احمد نیا

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دکتر شهریار امیر حسنیاستادیاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر محمد علی امیر زرگراستاددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر علی شمسااستاددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دکتر حمیدرضا غلامرضاییدانشیاردانشگاه علوم پزشکی ارتش
دکتر سیاوش فلاحت کاراستاددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دکتر رباب مقصودیدانشیاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر سید حبیب اله موسوی بهاراستاددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر رضا مهدویاستاددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دکتر علی اکبر نورعلی زادهدانشیاردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات در ارولوژی:
http://urology.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب