مجله تحقیقات در ارولوژی- Editorial Board
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | 

  Chairman : Mohammad Ali Amirzargar (Professor, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran)

  Editor-in-Chief : seyed Habibollah Mousavi-Bahar (Professor, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran )

  Editorial Board (A-Z)

  Hasan Ahmadnia (M.D), Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

  Shahryar Amirhassani (M.D), Assistant Professor, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

  Mohammad Ali Amirzargar (Ph.D), Professor,Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

  Ali Shamsa (Ph.D), Professor, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

  Hamidreza Gholamrezaei(M.D), Associate Professor, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran

  Siavash Falahatkar (Ph.D), Professor, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

  Robab Maghsudi (M.D), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

  Seyed Habibollah Mousavi-Bahar (Ph.D), Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

  Reza Mahdavi (Ph.D), Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

  Aliakbar Nouralizade (M.D), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات در ارولوژی:
http://urology.umsha.ac.ir/find.php?item=1.13.19.fa
برگشت به اصل مطلب